Tilbage til oversigten (L - Å)

Strandvejen (Strandvejen/Kystvejen - Lyngby)


Vejnr.: 015-0802
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra København til Lyngby/Tårbæk.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Strandvejen hed før 1850, Helsingørvejen.

Strandvejens historie er et kapitel for sig. Den var endnu ved 1800-tallets begyndelse i en rædselsfuld stand, uden befæstelse, kun hjulspor, der snoede sig ud og ind mellem hverandre. En Københavns borger begyndte i 1816, at arbejde for at Strandvejen blev forbedret, og det lykkedes at få bedret forholdene til Charlottenlund.

Midlerne hertil kom fra en bom ved ” Slukefter”. Denne bom bestod næsten et århundrede, men den var meget upopulær hos brugerne af vejen. Det var amtet der ejede vejen og de var utilbøjelige til, at opgive denne bom, medmindre der blev fundet en fælles løsning for alle bomme i hovedstadsområdet. 

Æren for at dette spørgsmål endelig blev løst tilkommer medlem af Gentofte sogneråd, proprietær O. V. Nielsen-Havsgaard og 1.april 1915 blev bommene nedlagt.

Strandvejens tilstand var fortsat meget kritisabel, og kommunen videregav brugernes klager til amtet uden meget resultat. Det flød med skidt og møg og støvet hvirvledes op. Sneen blev heller ikke fjernet om vinteren. I årene umiddelbart efter 1. verdenskrig omprofileredes vejen fra Hellerup til Charlottenlund og det afhjalp nogen af de væsentligste gener.

Men med megen større styrke trængte spørgsmålet om strandvejens udvidelse gennem Skovshoved sig på. En udvidelse i det eksisterende forløb ville koste en formue, så man drøftede spørgsmålet om en ny vej, der over en opfyldning skulle forløbe helt fra Tuborg havn til forbindelse med den gamle vej ved Emiliekilde. Projektet var udarbejdet af stadsingeniør V. A. Westergaard og afdelingsingeniør O.K. Nobel.

Ministeriet for offentlige arbejder stillede i 1933 i udsigt, at man ville bidrage med statsmidler, men ikke desto mindre ville projektets gennemførelse blive så dyrt, at kun strækningen Charlottenlund – Emiliekilde kom til udførelse. Fra mange sider lød der stærke protester mod projektet. Lodsejerne udfoldede store anstrengelser for, at forhindre projektets gennemførelse ,men en retssag der gik helt til højesteret gik lodsejerne imod. 

Efter to et halvt års forløb kunne Kystvejen indvies den 6.dec. 1938.

I 1935 overgik strækningen fra Jægersborg Allé, hvor vejen deler sig i Kystvejen og Strandvejen til hvor Strandvejen løber sammen med Kystvejen igen, til offentlig vej.

Den resterende del af vejen var til 2007 Amtsvej. Der er dog enkelte små sideveje med Strandvejsadresse der er private fællesveje.

Strandvejen (Strandvejen/Kystvejen - Lyngby)


Tilbage til oversigten (L - Å)