Tilbage til oversigten (L - Å)

Sponnecksvej


Vejnr.: 157-0777
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra H. A. Clausens Vej 22 til Kildeskovsvej 51.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sponnecksvej er anlagt i 1903/05.

Vejen er opkaldt efter ejeren af Heslegård, rigsgreve C.W. E Sponneck, formand for Gentofte Sogneråd. Wilhelm Carl Eppingen Sponneck, rigsgreve og finansminister, var i årene 1866 til 1883 ejer af Heslegaard i Hellerup. 

W.C.E. Sponneck blev i 1832 student fra Sorø og i 1836 cand. jur., og han blev straks involveret i det danske toldvæsen. 

W.C.E. Sponneck avancerede meget hurtigt ad embedsstigen og blev i 1843 chef for kongerigets toldvæsen. I 1848 blev han kongevalgt medlem af Rigsforsamlingen. Samme år blev han finansminister, hvilken stilling han bestred til 1854. Han indlagde sig overordentlige fortjenester af finansstyrelsen, og han foretog en grundlæggende omordning af enevældens finansvæsen og tilpassede det til det konstituelle system.

Uden for politik havde W.C.E. Sponneck vigtige hverv. I 1866 blev han medlem af og 1871 formand for Kontolkommiteen for de sjællandske jernbaner, og i 1868 blev han Nationalbankens direktør og indtrådte i bestyrelsen for Det store Nordiske Telegrafselskab. Efter at have opgivet disse stillinger blev han i 1873 direktør for den nystiftede Handelsbank samt formand for forsikringsselskabet Danmark. Han var i en årrække desuden formand for Gentofte Sogneråd.

Frederik Wilhelm Sponneck blev student 1861 og cand. jur. i 1869. Ved den fransk-tyske krigs udbrud opholdt han sig i Tyskland, men han rejste straks til Frankrig, hvor han meldte sig til hæren og ansattes som kaptajn ved 18' armékorps rytterdivision. Han deltog i kampene ved Loire og deltog i general Bourbakis tilbagetog. I 1871 vendte han tilbage til Danmark og indtrådte samme år i udenrigstjenesten. Dette blev begyndelsen til en lang diplomatisk karriere indtil 1912, hvor hans meget konservative og nærmest reaktionære indstilling medførte, at daværende udenrigsminister W. Ahlefeldt-Laurvig fik ham til at søge sin afsked.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.
I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

 

SponnecksvejFamiliens gravsted på Gentofte Kirkegård.


Tilbage til oversigten (L - Å)