Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovgårdsvej


Vejnr.: 157-0720
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 80 til Klampenborgvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovgårdsvej er anlagt i 1896.

Vejen er navngivet efter Skovgården. Skovgården lå oprindeligt i den gamle Ordrup by omtrent på det sted, hvor senere villaen ”Adelaide” blev bygget. Ved byens brand i 1798 gik også Skovgården op i luer, og for at skaffe midler til gårdens genopbygning, frasolgte den daværende ejer den halvdel af ejendommen der lå nærmest byen, og her opførtes den ejendom, der senere kaldtes Orduphøj. På agerne mod nord opførtes da Skovgården atter. 

En række kendte gentofte borgere som restauratør Johan Bagge (Bellevue) og købmand Hans Puggård skabte her et kulturelt samlingssted. I 1874 stiftede Gotfred Rode en højskole her.

Skovgården blev i 1880 købt af forlagsboghandler Frederik Vilhelm Hegel, Gyldendals forlag. Ægteparret Heggel genoplivede fordums kulturelle traditioner, og Skovgården blev et samlingssted ikke blot for danske kunstnere, men også tidens store navne i norsk litteratur fandt vej til dens gæstfri enemærker, og stedet bar med rette betegnelsen ” Nordisk Parnas ”.

Ejendommen forblev i familien Hegels eje indtil Gentofte Kommune i 1943 købte ejendommen. Baggrunden for kommunens køb var et ønske om at frembringe en passende grund til bygningen af en ny skole, som kvarterets udbygning nødvendig gjorde. 

I årene 1949-51 opførtes, efter tegning af arkitekterne Ib Martin Jensen og Hans Erlig Langkilde, et smukt et etages skolekompleks. Bygningen af skolen voldte en særlig vanskelighed, idet den i 1820 opførte hovedbygning var fredet og man fandt det ikke muligt at indpasse den i det nye skolebyggeri. Civilingeniør Eigild Larsen tilbøde at overtage bygningen og lade den genopføre på en grund ved Krathusvej. Det vanskelige arbejde, der udførtes i sommeren 1949 lykkedes over al forventning. 

På hjørnet af Krathusvej og Ørnekulsvej ligger ”Karens Hus”, dette hørte tidligere under ”Krathuset” som Hans Puggård havde ladet opføre, og her boede hans kusk og dennes kone Karen.

I 1934/35 blev strækningen fra Ordrupvej til Skovkrogen anlagt.
I 1936 overgik vejen til offentlig vej.  
I 1936/37 blev strækningen gennem Ordrup Krat anlagt.
I 1937/38 blev strækningen udfor Skovgården anlagt.

Skovgårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)